gora

Popychacze hydrauliczne

Powrót do Popychacze


Ogólne wskazówki warsztatowe

 

Poniższe wskazówki warsztatowe dotyczą zasadniczo wszystkich prac związanych z montażem        i regulacją hydraulicznych popychaczy zaworów.

1. Wymiana po 100 000 km.

W silnikach o przebiegu 100 000 km zaleca się wymianę hydraulicznych elementów kasujących luz zaworów. Elementom tym stawiane są bardzo wysokie wymogi dotyczące tolerancji. Po tak znacznym przebiegu na skutek zużycia powyższe tolerancje przeważnie nie są zachowane lub znacznie przekroczone.

2. Wymiana tylko całego kompletu.

Przy uszkodzeniu jednego bądź kilku elementów hydraulicznych należy wymienić zawsze cały komplet popychaczy. W przypadku wymiany tylko części kompletu na skutek różnej grubości filmu olejowego nie jest zagwarantowany jednakowy skok wszystkich zaworów. Wymiana całego kompletu eliminuje również częstą awarię - wypalenia gniazda zaworu.

3. Nowy wałek rozrządu - nowe popychacze zaworów.

Wymiana kompletu popychaczy zaworów pociąga za sobą konieczność wymiany wałka rozrządu i na odwrót. Zużycie powierzchni popychaczy zaworów i bieżni krzywki wałka jest powodem tego, że współpraca nowych elementów ze zużytymi skróci żywotność nowo wymienionych części.

4. Wybór elementów hydraulicznych.

Głównymi kryteriami doboru popychaczy hydraulicznych są zawsze ich efektywna długość (nie odpowiada ona całkowitej długości elementu), wymiary zewnętrzne takie jak średnica i rozmieszczenie rowków olejowych.

Uwaga: należy zwrócić uwagę, że nie należy montować popychaczy hydraulicznych o standardowych wymiarach w otworach głowicy z luzem ujemnym.

5. Napełnianie elementów hydraulicznych.

Popychacze hydrauliczne oferowane na rynku części zamiennych już w momencie wysyłki z fabryki są częściowo napełnione odpowiednią ilością oleju. Ilość ta wystarcza jednakże tylko na czas rozruchu i wstępnej pracy popychacza. Dzięki temu zagwarantowane jest, że wysokość tłoczka hydraulicznego przy pierwszym rozruchu remontowanego silnika ustawia się automatycznie na zadaną wartość.
"Na sucho" dostarczone popychacze przed zamontowaniem muszą zostać napełnione olejem silnikowym w celu zapewnienia poprawnej pracy w fazie rozruchu silnika. W tym czasie następuje samoczynne odpowietrzenie popychaczy. Wiąże się to jednak z ich głośną pracą (stukaniem w obrębie głowicy) do momentu pełnego smarowania układu rozrządu. Zjawisko głośnej pracy w fazie rozruchu nie występuje przy popychaczach fabrycznie napełnionych olejem. W przypadku napełnienia elementów hydraulicznych przed montażem zbyt dużą ilością oleju istnieje niebezpieczeństwo, że przy pierwszym obrocie wałka rozrządu przepompowanie oleju przez kanały smarujące trwa zbyt długo i zawory mogą uderzyć w powierzchnię czołową tłoka. Również może spowodować to niecałkowite zamkniecie zaworów co spowoduje utrudniony rozruch silnika.

6. Ogólna instrukcja montażu.

a) Spuścić olej silnikowy

b) Oczyścić system olejowy, przede wszystkim sprawdzić kanały doprowadzające olej do elementów hydraulicznych. W razie potrzeby zdemontować i oczyścić miskę olejową i filtr sitkowy (smok).

c) Zamontować nowy filtr oleju

d) Napełnić silnik olejem i skontrolować układ smarowania.

 

7. Odpowietrzanie elementów kasujących luzy zaworów silnikowych.

W zależności od warunków pracy silnika (częste uruchamianie, rozruch zimnego silnika, rozruch po remoncie silnika) może wystąpić głośna praca układu sterującego pracą zaworów. Jako szybką metodę odpowietrzenia układu hydraulicznego zaleca się:

1. Jeżeli po pierwszym uruchomieniu silnika (np. montaż po remoncie), po ponownym uruchomieniu silnika lub przy pracy na wolnych obrotach przy rozgrzanym silniku występują hałasy, należy zwiększyć obroty silnika do ok. 2500 obr/min i utrzymywać je przez ok. 4 minuty lub płynnie zmieniać obroty silnika w przedziale 2000 - 3000 obr/min. przez okres 4 minut.

2. Pozostawić silnik pracujący na wolnych obrotach i przez 30 sek. kontrolować czy stuki ustały.

3. Jeżeli po wykonaniu czynności 1 i 2 nie słychać stuków, świadczy to o odpowietrzeniu popychaczy. Jeżeli w dalszym ciągu słychać stuki należy ponownie powtórzyć czynności 1 i 2.

4. W większości przypadków (90%) stuki popychaczy można wyeliminować już za pierwszym razem.

5. W wyjątkowych przypadkach może stać się niezbędnym, ażeby czynności 1 i 2 powtórzyć            5 - 6 krotnie.

6. Jeżeli mimo to stuków nie da się wyeliminować zaleca się wymienić popychacze na inne.

 

DIAGNOZOWANIE

Stuki dochodzące z okolic głowicy mogą świadczyć o nieprawidłowej pracy elementów hydraulicznych kasujących luz zaworów. Ażeby to jednoznacznie stwierdzić należy wiedzieć w jakich warunkach pracy występują stuki.

1. Hałasy w czasie rozruchu (wolne obroty) ciepłego silnika.

Hałasy w czasie rozruchu (wolne obroty) ciepłego silnika generalnie nie są powodem do niepokoju. Przy wyłączonym silniku niektóre zawory mogą znajdować się w położeniu otwartym i dociskać hydrauliczne elementy poprzez sprężyny zaworów. Na skutek tego zostaje wyciśnięty olej z kanałów olejowych, gdzie jest on niezbędny w fazie rozruchu.
W czasie rozruchu powstaje w kanalikach ściśliwa poduszka powietrzna czego następstwem są szybko ustające stukania.

2. Hałasy podczas pracy rozgrzanego silnika.

Przyczyną tych hałasów często jest niedostateczne smarowanie układu. Przyczyny:

a) blokowanie się (zacieranie) tłoków hydraulicznych z powodu zanieczyszczonego oleju.

b) Pienienie się oleju z powodu zbyt niskiego lub zbyt wysokiego poziomu

c) Nieszczelności po stronie ssącej pompy olejowej

d) Zbyt niskie ciśnienie oleju wynikające z nieszczelności przewodów.

3. Hałasy na skutek pompowania.

Jeżeli diagnozy z pkt. 1 i 2 są niepoprawne, wtedy przyczyną stukania może być również tzw. efekt pompowania elementu hydraulicznego

Przyczynami tej usterki mogą być:

a) uszkodzone, źle dobrane sprężyny, zmęczenie materiału sprężyny

b) uszkodzone prowadnice zaworów lub trzpienie zaworów

c) nadmierna prędkość obrotowa silnika

Na skutek powyżej opisanych przypadków powierzchnie współpracujących ze sobą elementów napędu zaworów nie posiadają właściwego styku. Z tego powodu dochodzi do ponadproporcjonalnego skoku tłoka i możliwe jest niedostateczne zasilenie olejem elementów hydraulicznych w tak krótkim czasie. Następstwem jest niepełne zamknięcie zaworu co wpływa na zmniejszenie mocy, a w efekcie końcowym doprowadzić może do wypalenia zaworu.

Zetknięcie się zaworu z powierzchnią tłoka powoduje znaczne uszkodzenie silnika.

Zanieczyszczony olej silnikowy w znacznym stopniu może wpłynąć na niepoprawną pracę popychaczy hydraulicznych. Na skutek bardzo niskich tolerancji wykonania popychacze są niezwykle wrażliwe na wszelkie zanieczyszczenia. Mając na uwadze, że współpracujące ze sobą ruchome elementy poddane są wyjątkowemu zużyciu, zabrudzone elementy układu kasującego luz zaworowy dają się poznać poprzez charakterystyczny stukot.

KONTROLA ELEMENTÓW HYDRAULICZNYCH

Kontrolę uszkodzonych elementów hydraulicznych należy przeprowadzać zgodnie z wytycznymi producenta części. Poniżej opisane metody powinny być przeprowadzone w przypadku wszystkich typów popychaczy.

1. Kontrola optyczna.

Elementy hydrauliczne, które jednoznacznie wykazują uszkodzenia takie jak: wady odlewu, rysy lub wżery należy wymienić na nowe. Należy kontrolować luz zaworów. Szczególnie w przypadku korpusów popychaczy hydraulicznych współpracujące z krzywkami wałka - należy kontrolować ich powierzchnię. Powierzchnia ta jest najbardziej obciążoną częścią silnika. Fabrycznie nowa powierzchnia fosforowanego korpusu popychacza hydraulicznego do VW wykazuje baryłkowaty kształt. Warstwa ta zostaje samoczynnie usunięta w czasie pierwszego okresu pracy silnika. Kryterium oceny zużycia popychacza hydraulicznego nie może być stopień zużycia powierzchni współpracującej, ale kształt profilu tej powierzchni. Jeżeli powierzchnia popychacza ma wklęsły profil, cały komplet popychaczy wraz z wałkiem rozrządu kwalifikuje się do wymiany.

2. Kontrola manualna.

Jedną z najprostszych, a zarazem dającą satysfakcjonujący efekt kontroli popychacza hydraulicznego, którą można wykonać bez dodatkowych narzędzi jest próba ściśnięcia popychacza ręką. Napełniony element hydrauliczny daje się ścisnąć z dużym wysiłkiem. Przy próbie tej należy zwrócić wyjątkową uwagę na olej, który może wytrysnąć przez kanały olejowe. Jeżeli napełniony element hydrauliczny daje się ścisnąć ręcznie przy użyciu relatywnie małej siły, kwalifikuje się on do wymiany. Dokładna kontrola działania popychaczy hydraulicznych możliwa jest jedynie przy użyciu specjalistycznych urządzeń kontrolno-pomiarowych u producenta.

Na podstawie  informatora firmy

 

Opracowanie materiału
mgr inż. Ireneusz Kulczyk

początek strony